Претставка од БДС до Министер за внатрешни работи 11.06.2018